Diaconie

Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God

‘Dienst’
Ons woord ‘diaconie’ komt van het Griekse ‘diakonia’, dat letterlijk ‘dienst’ betekent.
Woorden van Jezus
In het Nieuwe Testament werden veel activiteiten geschaard onder de term diakonia. Verreweg de belangrijkste betekenis heeft diakonia als het gaat om het dienen van de medemens, juist in die gevallen dat hij minder is dan wij ons zelf achten. In de wereld staat status en macht over de ander centraal. Jezus gaat daar niet in mee. Integendeel, Hij stelt juist de dienst aan de ander centraal.

Diaconie als kerkelijk begrip
Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen, geheel in de geest van Jezus. Diakonia is daarmee een kerkelijk begrip geworden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat niemand dienstbaar kan zijn buiten de kerk. Alleen wordt dan niet gesproken van diaconie, maar worden begrippen gebruikt als loyaliteit, solidariteit, actie en belangenbehartiging.

Zeven werken van barmhartigheid
Sinds de Middeleeuwen spelen in het kerkelijk denken over diaconie de zogenaamde Werken van barmhartigheid een grote rol. Het zijn zogenaamde ‘liefdewerken’: als een mens uit liefde tot God zijn naaste bij wil staan, verricht hij deze werken. De Kerk onderscheidt geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid.

Geestelijke werken
De geestelijke werken van barmhartigheid richten zich op de ziel van de medemens. Het zijn er zeven: zondaars vermanen, onwetenden onderwijzen, bedroefden troosten, in moeilijkheden goede raad geven, onrecht geduldig lijden, beledigingen vergeven, en voor de levenden en overledenen bidden.‘De werken van barmhartigheid’
De lichamelijke werken van barmhartigheid richten zich op het lichaam van de medemens. Als het gaat over ‘de werken van barmhartigheid’ worden meestal, zonder nadere toelichting, de lichamelijke werken bedoeld. Het zijn er zeven: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, en de doden begraven.