Algemene kerkbijdrage

In Nederland krijgt de parochie geen geld van de overheid en ook niet van het bisdom of uit Rome, zoals veel mensen wel eens denken. Elke parochie is verantwoordelijk voor zijn eigen financiële huishouding. Een bijdrage aan de Actie Kerkbalans is bestemd voor het onderhoud van het gebouw, het salaris van de pastoor en de kosten van de overige pastorale medewerkers, het catecheseproject voor de communicantjes, de bloemen in de kerk en al die andere kosten waarmee onze parochie wordt geconfronteerd.
Jaarlijks wordt dan ook, via de Actie Kerkbalans, aan alle parochianen het verzoek gedaan om bij te dragen in de kosten van het werk van onze geloofsgemeenschap. Op deze manier is het mogelijk om de Sint Jozefparochie in stand te houden.

“Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit donaties vormen de financiële basis voor onze parochie. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Graag willen wij u er nog eens op wijzen dat giften aan uw kerk fiscaal aftrekbaar zijn

Periodieke schenkingen voor een periode van minimaal vijf jaar of meer zijn volledig aftrekbaar voor de inkomsten belasting, ongeacht het bedrag van de schenking en de wijze van betaling, bijvoorbeeld als bedrag in één keer of als een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand. Om van deze vorm van aftrek te kunnen profiteren moet u het voornemen tot periodieke schenking samen met uw kerk vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier. Uw gift is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede van uw kerk.

Op de pagina Periodieke gift staat het formulier dat u daarvoor kunt invullen.

Deze bijdragen zijn erg belangrijk. het betreft ca 70% van de totale begroting.

Contactpersoon:

G. Lansbergen

Administratie kerkbijdrage:

J.T. Klein( voorheen penningmeester)
tel: 070-5110804

Gironummer Kerkbalans: NL37 INGB 0000550896

t.n.v. Administratie Kerkbijdragen Sint Jozefkerk